Meldplicht

Binnen de sportgemeenschap, waaronder sportverenigingen en -bonden die onderdeel zijn van NOC*NSF, is er een duidelijke afspraak over de omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Conform de Blauwdruk Seksuele Intimidatie (zie het PDF bestand hieronder), zijn bestuurders en begeleiders verplicht vermoedens van seksuele grensoverschrijdend gedrag te rapporteren aan hun sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Voor advies over de te nemen stappen en ondersteuning kan men terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Deze regelgeving verplicht alle bestuurders en begeleiders tot melding, terwijl andere verenigingsleden een meldverantwoordelijkheid dragen. Het doel hiervan is om als sportgemeenschap niet weg te kijken van incidenten, deze serieus te nemen en altijd actie te ondernemen bij vermoedens of meldingen.

Het belang van de Meldplicht
Veilig Sporten in Leiden benadrukt het cruciale belang van deze meldplicht en moedigt verenigingen en sportbonden aan om deze bekend te maken onder hun leden. Daarnaast is het van belang dat bestuurders worden geïnformeerd over hoe zij in dergelijke situaties dienen te handelen.

Het vervullen van de meldplicht door een bestuurder betekent niet dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de correcte afhandeling van het incident is voltooid. Door aan de meldplicht te voldoen, wordt direct aanspraak gemaakt op het ondersteuningsnetwerk dat binnen de sportsector is opgezet. Meldingen worden vastgelegd in het landelijke Case Management Systeem voor de sport.

Vragen of Twijfels
Bestuurders of begeleiders die vragen hebben over wat te melden of hoe het proces werkt, kunnen altijd contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of met hun sportbond voor ondersteuning en advies. Voor specifieke informatie over meldplicht betreffende matchfixing en doping verwijzen we naar de website van NOC*NSF. https://nocnsf.nl/matchfixing

Deze richtlijnen en de meldplicht zijn essentiële onderdelen van onze inzet voor een veilige sportomgeving, waar respect en integriteit voorop staan.