Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of handelingen die de persoonlijke grenzen van een individu overschrijden, zonder toestemming. Het kan zowel fysiek, verbaal, non-verbaal, digitaal als psychologisch zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat wat als grensoverschrijdend wordt ervaren, kan variëren tussen personen.

Signalen van grensoverschrijdend gedrag zijn niet altijd zichtbaar. Het vereist aandacht voor veranderingen in gedrag, terugtrekken uit sociale interacties, angst voor specifieke personen of situaties, en onverklaarbare fysieke of emotionele reacties. Luister altijd naar je intuïtie en neem zorgen serieus.

Discriminatie
Discriminatie in de sport ondermijnt de kernwaarden van respect, gelijkheid en inclusiviteit. Het betreft elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, uitsluiting of voorkeur op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur of religie. We staan voor een sportcultuur waarin iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, gelijke kansen en behandeling ervaart. Discriminatie melden en bestrijden is essentieel om een open en respectvolle sportgemeenschap te waarborgen

Integriteit

Integriteit in de sport verwijst naar het handhaven van eerlijkheid, transparantie en ethisch gedrag. Het is de basis voor vertrouwen en respect tussen spelers, coaches, bestuurders en supporters. Het behelst eerlijk spel, de afwijzing van corruptie, en de naleving van de regels. Het waarborgen van integriteit vereist een collectieve inspanning om normen te handhaven en onethisch gedrag te melden en aan te pakken.

Intimidatie en Machtsmisbruik
Intimidatie en machtsmisbruik in de sportsetting kunnen diepgaande negatieve effecten hebben op individuen, teams en de sportcultuur als geheel. Deze gedragingen omvatten het misbruiken van autoriteit om anderen te dwingen, te bedreigen of te kleineren. Een veilige sportomgeving vereist duidelijke gedragscodes, bewustwording en preventieprogramma's, en mechanismen om misbruik veilig te melden en aan te pakken.

Matchfixing
Matchfixing bedreigt de integriteit en de essentie van de sport: eerlijke competitie. Het omvat het manipuleren van de uitkomst van een sportevenement om vooraf bepaalde resultaten te bereiken, vaak voor gokwinsten. Het bestrijden van matchfixing vereist strenge regelgeving, voorlichting over de risico's en gevolgen, en samenwerking tussen sportorganisaties, atleten en handhavingsautoriteiten.

Pesten
Pesten in de sport kan zich manifesteren in verbale, fysieke, psychologische of cyber vormen, en creëert een cultuur van angst en uitsluiting. Het ondermijnt het zelfvertrouwen en plezier in sport voor de getroffen individuen. Een proactieve aanpak, inclusief preventie, educatie en interventiestrategieën, is cruciaal om pesten te voorkomen en een ondersteunende, teamgerichte omgeving te bevorderen.

Seksuele Intimidatie en Misbruik
Seksuele intimidatie en misbruik in de sportomgeving zijn onacceptabel en hebben verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers. Dit gedrag varieert van ongewenste opmerkingen en aanrakingen tot ernstig misbruik. Het creëren van een veilige omgeving vereist duidelijke beleidslijnen, bewustwordingstrainingen, toegankelijke meldingsprocedures en adequate ondersteuning voor degenen die getroffen zijn.

Verboden Middelen Gebruik
Het gebruik van verboden middelen, waaronder doping, in de sport is niet alleen oneerlijk maar ook gevaarlijk voor de gezondheid van de atleet. Het ondermijnt de principes van eerlijke competitie en integriteit. Voorlichting over de risico's van verboden middelen, strenge testprocedures en consequenties voor overtredingen zijn essentieel om een gezonde en eerlijke sportpraktijk te waarborgen.